HDC MOPH สมัครใช้ HDC COCKPIT รายการ ZIP Chronic ประวัติ-EPI ประวัติ-ANC

งานระบาด

ข้อมูลที่ต้องมีคุณภาพในปีงบประมาณ 2562 *โดยอ้างอิงข้อมูลที่เวบจังหวัดเป็นหลัก*

หากตัวเลขผลงานที่ศูนย์ข้อมูลอำเภอไม่ตรงกับที่จังหวัด ให้ประสานผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลอำเภอดำเนินการปรับแก้ให้ตรงกับจังหวัด