HDC MOPH สมัครใช้ HDC COCKPIT RDU รายการ ZIP Chronic งานส่งเสริม

ประวัติ-VACC สื่อสอนบันทึกข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องมีคุณภาพในปีงบประมาณ 2560 *โดยอ้างอิงข้อมูลที่เวบจังหวัดเป็นหลัก*

หากตัวเลขผลงานที่ศูนย์ข้อมูลอำเภอไม่ตรงกับที่จังหวัด ให้ประสานผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลอำเภอดำเนินการปรับแก้ให้ตรงกับจังหวัด